П'ятниця, 23.03.2018 | Вітаю Вас , шановний гість | Реєстрація | ВХІД

Турка-жемчужина Карпат ** Turka-the pearl of the Carpathians         В Турці

Новини Турківщини

Головна архіву новин » » 2016 » Червень » 13 » Нова книга молодого науковця
13.06.2016 (19:19)

   Нова книга молодого науковця

Нещодавно побачила світ нова книга молодого науковця , нашого земляка Назарія Яворського "Комп'ютерні методи в інженерії мікроелектромеханічних систем".

ЯВОРСЬКИЙ Назарій Борисович аспірант кафедри систем автоматизованого проектування Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Львівської політехніки, автор чисельних наукових публікацій.

Сфера наукових інтересів: автоматизація проектування матеріалів, моделювання теплофізичних процесів.

На сторінках нашого сайту ми вже писали про здобутки молодого науковця.

Вітаємо Назарія з виходом його нової книги а також з захистом дисертаційної роботи "Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик" та здобуттям 19 травня 2016 р наукового ступеня кандидата технічних наук.

Бажаємо Назарію удачі , творчої наснаги, нових висот та вагомих внесків в українську науку!

***

Яворський Назарій Борисович асистент кафедри САПР Національного університету "Львівська політехніка"

Освіта
2007-2011 - бакалавр за напрямком "Комп’ютерні науки", НУ "Львівська політехніка", з відзнакою.
2011-2012 - магістр за спеціальністю "Системне проектування", НУ "Львівська політехніка", з відзнакою.
2012-2015 - аспірантура за спеціальністю "Системи автоматизації проектувальних робіт", НУ "Львівська політехніка".
19 травня 2016 р захистив дисертаційну роботу "Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик" та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук

Нагороди:
2011 – іменна стипендія ім. І. Вишенчука.
2012 – Академічна стипендія Президента України.

Професійна діяльність:
2012 – системний програміст, ФОП Яворський Л.В., м. Турка Львівської обл.
2015 - теперішній час - асистент кафедри САПР

Наукові інтереси:
автоматизація проектування матеріалів, моделювання теплофізичних процесів, системи комп’ютерного зору, паралельні та розподілені обчислення.

***
Комп'ютерні методи в інженерії мікроелектромеханічних систем
.

Протягом останніх років індустрія мікроелектроніки активно розвивається як у напрямі мініатюризації мікроелектронних пристроїв, так і у напрямі інтеграції в єдине ціле різних за фізичними принципами дії функціональних пристроїв. Називають такі інтегральні пристрої мікроелектромеханічними системами (МЕМС). У процесі розроблення таких мікросистем використовують досвід, знання, технічні прийоми і методи з різних галузей науки і техніки, що зумовлює необхідність функціональної інтеграції неоднорідних комп’ютерних систем або розроблення принципово нових інформаційних технологій (ІТ) проектування МЕМС. Центральне місце у таких інформаційних технологіях займає математичне забезпечення.

У галузі МЕМС за останні 30 років відбулися суттєві зміни, зокрема: значно вдосконалено технології їх виготовлення, стрімко розвинулася інфраструктура МЕМС, розпочато виробництво великої кількості різних конструкцій елементів МЕМС (давачі тиску, акселерометри, струменеві друкувальні головки, цифрові дзеркальні дисплеї) та загалом МЕМС. Розвиненість та домінантна роль промисловості ІС разом з новими технологіями МЕМС відкривають нові можливості для мікроелектромеханічних систем.

У роботі розглянуто комп’ютерні методи в моделюванні та проектуванні мікроелектромеханічних систем. Основну увагу приділено компонентному рівню проектування, що передбачає аналіз фізичних процесів у МЕМС. Для цього детально описано особливості використання числового методу розв’язання задач математичної фізики -методу скінченних елементів. Крім того, для повноти висвітлення матеріалу, у роботі розглянуто питання валідації та забезпечення якості під час проектування МЕМС. Кожен розділ роботи супроводжується детальними ілюстративними прикладами, що спрямовані на краще розуміння та засвоєння матеріалу.

У першому розділі роботи висвітлено основи курсу комп’ютерних методів у інженерії мікросистем та, зокрема, методи ієрархічного проектування мікроелектромеханічних систем, описано види електромеханічних систем та параметри зростання їх світового виробництва. Порівнюються технології виготовлення МЕМС, що зазвичай визначають економічну та військову незалежність держави, забезпечують розвиток космічної сфери та конкурентоздатність продукції на світовому ринку. Наведено структуру та схему роботи мікродавачів та мікроактюаторів. Розділ описує застосування блочно-ієрархічного підходу до проектування МЕМС, що охоплює системний, схемотехнічний та компонентний рівні, відповідно до яких застосовуються методи проектування “зверху-вниз”, “знизу—вгору” та їх комбінації. Наведено динаміку тенденцій проектування на різних рівнях в останні роки. У розділі розглянуто методи автоматизованого проектування МЕМС та системи проектування МЕМС на компонентному рівні, подано їх порівняльні характеристики.

Другий розділ роботи має за мету ознайомити читача з основами формалізації задач компонентного рівня проектування МЕМС. Зокрема, розглядаються питання опису систем диференціальними рівняннями з частинними похідними еліптичного, гіперболічного та параболічного типів, що охоплюють: класифікацію рівнянь; використання операторних форм запису; визначення початкових і крайових умов, а також коректність постановки відповідних задач.

У третьому розділі викладено основи методу скінченних елементів - найрозвиненішого числового методу наближеного розв’язання задач моделювання фізичних процесів у неперервних середовищах, що активно використовується на компонентному рівні проектування мікроелектромеханічних систем. Для кращого розуміння подано коротку історичну довідку щодо основних етапів розвитку задач моделювання та методу скінченних елементів у контексті загальніших методів зважених нев’язок, за допомогою яких можна розв’язати практично будь-яку задачу, визначену диференціальними рівняннями з частинними похідними. Розглядаються питання виведення слабких форм визначальних рівнянь за допомогою визначення головних та природних крайових умов задач, найпростіші симплекс-елементи та їх геометричний зміст. Наводяться теоретичні властивості числових методів наближеного розв’язання задач, з апріорними та апостеріорними оцінками точності, стійкості та збіжності. Описуються вимоги кускової визначеності інтерполяційних функцій скінченних елементів, їхня лінійна незалежність, повнота та допустимість використання.

У четвертому розділі розглянуто особливості застосування методу скінченних елементів на компонентному рівні проектування МЕМС. У такому контексті, на основі теорії подібності описано фізичні аналогії скінченноелементних моделей та дискретних систем загалом. Наведено способи розв’язання мультифізичних задач та систем диференціальних рівнянь. Розглянуто питання моделювання нелінійних та нестаціонарних задач.

У п’ятому розділі викладено особливості апроксимації методом скінченних елементів, детально описано формулювання інтерполяцій високих порядків точності. Наведено відмінності між симплекс-, комплекс-, мультиплекс-елементами та криволінійними скінченними елементами. Детально описано методи числового інтегрування під час побудови скінченноелементних моделей. Наведено методи побудови криволінійних елементів, зокрема з використанням змішувальних процесів, а також методи побудови так званих нескінченних елементів. Розглянуто питання узгодженості інтерполяційного базису.

Шостий розділ описує методи декомпозиції обчислень на компонентному рівні проектування МЕМС. Наведено основи доменної декомпозиції та розпаралелювання обчислень. У розділі розглянуто яскравий приклад таких методів - порівняно новий метод скінченних елементів розривів та з’єднань. Основний акцент зроблено на висвітленні геометричної інтерпретації методу, зокрема взаємозв’язків просторів лінійних операторів та векторів, що в них лежать. Для цього проаналізовано питання знаходження псевдообернених матриць та їх геометричного змісту.

У сьомому розділі окреслено основні напрями технологій проектування, валідації та забезпечення якості мікроелектромеханічних систем. Запропоновано технологію діагностування моделей систем на кристалах, яка грунтується на використанні трансакційних графів. Описується метод діагностування, спрямований на зменшення часу виявлення несправностей і пам’яті для зберігання діагностичної матриці за рахунок формування тернарних відносин між тестом, монітором і функціональним компонентом. Вирішуються завдання розроблення моделей цифрової системи у вигляді трансакційного графу і мультидерева таблиць несправностей, а також тернарні матриці активації функціональних компонентів вибраного набору моніторів за допомогою тестових послідовностей; завдання розроблення методів аналізу матриці активації з метою виявлення несправних блоків із заданою глибиною і синтезу логічних функцій для подальшого вбудованого апаратного діагностування несправностей.

***

Основні публікації Назарія Яворського:

2015

 1. Яворський Н. Побудова мікрорівневих моделей структури композиційних матеріалів у задачах їх оптимального проектування / Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – № 25.8. – С. 359-366.
 2. Jaworski N. Effective Thermal Characteristics Synthesis Microlevel Models in the Problems of Composite Materials Optimal Design / N. Jaworski // ECONTECHMOD: an international quarterly journal on economics of technology and modelling processes. – 2015. – Vol. 4. – No. 2. – P. 3-12.

2014

 1. Jaworski N. Finding the Composite Materials Linear Temperature Expansion Coefficient Based on Thermoelasticity Problem Numerical Simulation / N. Jaworski, I. Farmaga, R. Karvatskiy // Proc. of the XXII Ukrainian-Polish Conf. "CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues (CADMD'2014)". – Lviv (Ukraine), 2014. – P. 77-83.
 2. Jaworski N. Thermal Analysis Methods for Design of Composite Materials with Complex Structure / N. Jaworski, I. Farmaga, O. Matviykiv, M. Lobur, P. Spiewak, L. Ciupinski, K. Kurzydlowski // ECS Transactions. – 2014. – Vol. 59. – No. 1. – P. 513-523.
 3. Jaworski N. Synthesis of Particle-Reinforced Composite Material Effective Heat Conduction Coefficient in TERMET Software. The Numerical Experiment / N. Jaworski, I. Farmaga, U. Marikutsa, Y. Hnatyshyn // IEEE Proc. of the X-th Int. Conf. "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design (MEMSTECH'2014)". – Lviv (Ukraine), 2014. – P. 42-47.
 4. Jaworski N. Thermal Analysis Methods for Design of Composite Materials with Complex Structure / N. Jaworski, I. Farmaga, O. Matviykiv, M. Lobur, P. Spiewak, L. Ciupinski, K. Kurzydlowski // Meeting Abstracts of "Electrochemical Conference on Energy & the Environment (ECEE'2014)". – Shanghai (China), 2014. – P. 585.

2013

 1. Yakymiv S., Jaworski N., Farmaga I., Research and Implementation of the Distributed Access Methods for the Composite Materials Computer-Aided Thermal Design System / S. Yakymiv, N. Jaworski, I. Farmaga // Proc. of the 8-th Int. Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies (CSIT'2013)". – Lviv (Ukraine), 2013. – P. 142-144.
 2. Jaworski N. Research of composite materials optimal design task based on numerical simulation / N. Jaworski, I. Farmaga, M. Lobur, P. Spiewak // Proc. of the 8-th Int. Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies (CSIT'2013)". – Lviv (Ukraine), 2013. – P. 46-48.
 3. Jaworski N. Architecture of the Composite Materials Distributed Heterogeneous Computer-Aided Design System / N. Jaworski, M. Lobur, I. Farmaga, K. Kurzydlowski // IEEE Proc. of the XII-th Int. Conf. "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2013)". – Polyana-Svalyava (Ukraine), 2013. – P. 440-442.

2012

 1. Jaworski N. Finding Effective Thermal Characteristics of Composite Materials Based on the Analysis of Thermal Conductivities / N. Jaworski, I. Farmaga , M. Lobur // Вісник НУ "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. теорія і практика. – 2012. – № 747. – С. 59-65.
 2. Яворський Н. Розроблення дискретної моделі знаходження ефективних теплофізичних характеристик композитних матеріалів зі складною структурою / Н. Яворський, І. Фармага, У. Марікуца // Вісник НУ "Львівська політехніка": Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – № 744. – С. 152-158.
 3. Яворський Н. Розроблення дискретних моделей нанокомпозитів / Н. Яворський // 70-та студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (жовтень-листопад 2012 року) / Національний університет "Львівська політехніка"; [редакційна колегія: Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх (відповідальний за випуск), Б. С. Черкес та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 161-162.
 4. Jaworski N., Farmaga I., Spiewak P. – Parallelization of Advancing Front Finite Element Meshing Algorithm / N. Jaworski, I. Farmaga, P. Spiewak // Proc. of the XX-th Ukrainian-Polish Conf. "CAD in Machinery Design. Implementation and Education Issues (CADMD'2012) ". – Lviv (Ukraine), 2012 – P. 48-50.
 5. I. Farmaga, N. Javorskyi, P. Shmigelskyi. Class Model of Finite Element Mesh Generators for Heat Transfer Problem in Composite Materials / I. Farmaga, N. Javorskyi, P. Shmigelskyi // Proc. of the VIII-th Intern. Conf. in MEMS design (MEMSTECH'2012). –Lviv-Polyana (Ukraine). – P. 165.
 6. Farmaga I. Regular and Adaptive Meshing Algorithms for Modeling of Spherical Inclusions by Finite Element Method / I. Farmaga, M. Lobur, P. Shmigelskyi, N. Javorskyi, P. Spiewak // IEEE Proc. of the ХІ-th Int. Conf. "Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET'2012)". – Lviv-Slavske (Ukraine), 2012. – P. 505-507.

2011

 1. Farmaga I. Finite Element Meshing of Composites with Spherical Inclusions / I. Farmaga, M. Lobur, P. Shmigelskyi, N. Javorskyi, P. Spiewak // Machine Dynamics Research. – 2011. – Vol. 35. – No. 3. – P. 13-21.
 2. Яворський Н., Маркелов О. Підсистема автоматичного сигнального відеодетектування рухомих об'єктів / Н. Яворський, О. Маркелов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. – Тернопіль (Україна), 2011. – C. 91-92.

В.Ланчак

Теги:  

Схожі матеріали :

Оцінка--> 
Переглядів: 617 | Додав: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 5
1
5 gunzaV   (15.06.2016 18:43)
Успіхів Тобі Назарчику в науковій роботі.

0
3 Jaworski   (14.06.2016 09:28)
Дуже дякую за побажання!

1
2 Victor   (14.06.2016 04:30)
Божої благодаті п.Назарію, надхнення в творчій праці, здоров’я та щастя на многая літа. Многая літа! Многая літа! Многая літа!

1
1 Admin   (13.06.2016 21:35)
Вітаю п.Бориса Яворського ! Є привід пити шампанське smile

0
4 lviv22turka   (14.06.2016 11:46)
Так. Дякую.

Ім'я *:
Email:
ВВ-коди       Завантаження зображень Зp

Правила спілкування на сайті
Код *:
Якщо погано видно код безпеки , натисніть на нього. Він обновиться.